Reklamace tovaru

Zboží lze reklamovat 24 měsíců od zakoupení. O reklamování zboží nás prosím informujte na e-mailové adrese info@wawfashion.sk

Vypište prosím reklamační formulář níže nebo k reklamovanému zboží prosím přiložte tento reklamační formulář.

Při objednávce zboží z České republiky si odesílatel MARELI Trade s.r.o. vyhrazuje právo řídit se obchodními zvyklostmi, které se uplatňují v České republice. Rovněž se společnost MARELI Trade s.r.o bude řídit zákonem o ochraně spotřebitele č.j. Zákon čj. 250/2007 Sb. Slovenské republiky.

Zboží lze reklamovat 24 měsíců od zakoupení. O reklamování zboží nás prosím informujte na e-mailové adrese info@elisfantasy.sk

Vypište prosím reklamační formulář níže nebo k reklamovanému zboží prosím přiložte tento reklamační formulář.

REKLAMAČNÍ ŘÁD podle zákonu č.1 č. 250/2007 Sb. o ochraně spotřebitele společnosti

MARELI Trade s.r.o., se sídlem Nad Tehelňou 2304/7, 91101 Trenčín IČ 36671231

Reklamace zboží je možná pouze s platným dokladem o zaplacení zboží. Zboží musí být kompletní, bez chybějících částí.
Reklamovat lze pouze zboží, jehož vady jsou způsobeny výrobcem. Jakmile zjistíte vadu zboží, přestaňte jej používat, aby se vada nezvětšila a neprodleně reklamujte u prodejce. Pokud budete zboží nadále používat, nebude možné reklamaci uznat.
Chybou se rozumí taková změna vlastnosti zboží, která se děje na základě pochybení výrobce. Za vadu se nepovažuje taková změna vlastnosti zboží, která je způsobena nesprávným používáním, nevhodným ošetřováním, v důsledku poškození uživatelem či třetí osobou. Za vadu se nepovažuje ani pokud zboží přirozeně změní vlastnosti s ohledem na materiál, z něhož je vyrobeno.

Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal má zboží vlastnosti, které si strany sjednaly a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží. Dále prodávající odpovídá, že na základě jejich prezentované reklamy, se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá, zboží odpovídá jakosti nebo předloze, byla-li jakost nebo předlohy,  je zboží v odpovídajícím množství , míře nebo hmotnosti a zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Právo z odpovědnosti za vady prodaného zboží kupujícímu zaniká, jestliže kupující před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, nebo pokud kupující vadu sám způsobil.

Reklamované zboží prodejce přebere a posoudí oprávněnost reklamace. Reklamace musí být vyřízena do 30 dnů ode dne kdy byla převzata na provozu. Reklamace je možná pouze v záruční době, která je 24 měsíců a začíná běžet v den zakoupení zboží.

Prodávající přijímá zboží na adrese MARELI Trade s.r.o. , Nad Tehelňou 2304/7, 913 11 Trenčín

Kupující je povinen zaplatit náklady spojené s dopravou reklamovaného zboží.

Reklamaci je může prodejce vyřídit opravením, výměnou za nové zboží, poukázky nebo vrácením peněz.

Prodávající je povinen poskytnout kupujícímu písemné potvrzení o způsobu vyřešení reklamace.

Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 01.01.2023. Společnost MARELI Trade s.r.o. si vyhrazuje právo na změny tohoto reklamačního řádu bez předchozího upozornění.